Khrushchev Castro Kennedy
..
..

The men
 
 

..

Nikita Khrushchev (1894-1971)

 

Fidel Castro (born 1926)

 

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)

homepage..

..